18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:18İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:40
  • 17°C Adana
  • 12°C Adıyaman
  • 14°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,687 0.51
 • Dolar: 3,9176 0.52
 • Euro: 4,8144 0.31

Harcanmaya Aday Müslüman Gençlere

M. Şevket Eygi

Ak­lı ba­şın­da, te­miz vic­dan­lı, ol­duk­ça ah­lak­lı; it­lik, ser­se­ri­lik, adi­lik yap­ma­yan Müs­lü­man gen­ce ha­ya­tî bir so­ru yö­nel­ti­yo­rum:     Ken­di­ni ye­tiş­tir­mek ko­nu­sun­da iyi ve doğ­ru bir yol­da mı­sın, yok­sa plan­sız, prog­ram­sız, şaş­kın va­zi­yet­te mi­sin?

İnanç­lı, din­dar, te­miz bir genç ol­du­ğun için yu­ka­rı­da­ki pa­rag­raf­ta zik­ret­ti­ğim iki şık­ta da sa­na iyi de­rim, ke­sin­lik­le kö­tü­le­mem. La­kin iki şık ara­sın­da bü­yük bir uçu­rum ol­du­ğu­nu da ka­bul et­mek ge­re­kir. 

So­ru­la­rım de­vam ede­cek: 

1. Ya nor­mal li­se­de ya­hut İmam Ha­tip li­se­sin­de ve­ya bir mes­lek li­se­sin­de oku­yor­sun­dur. Aca­ba doğ­ru dü­rüst li­se tah­si­li ve kül­tü­rü el­de ede­bi­li­yor mu­sun? İn­gil­te­re­’nin, Ka­na­da­’nın, Fran­sa ve Al­man­ya­’nın, İs­viç­re­’nin, Avus­tur­ya­’nın, İs­ve­ç’­in, Ja­pon­ya­’nın, Tay­va­n’­ın li­se­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi güç­lü bir ana­dil, onun ya­nın­da iki ya­ban­cı dil, ede­bi­yat, ta­rih, fel­se­fe(psi­ko­lo­ji, man­tık, ah­lak, me­ta­fi­zik, es­te­tik), ik­ti­sa­di ve be­şe­ri coğ­raf­ya, sa­nat ta­ri­hi kül­tü­rü edi­ne­bi­li­yor mu­sun?

2. Li­se­ler bil­gi ve kül­tü­rün ya­nın­da ah­lak ve ka­rak­ter ka­zan­dı­ran ku­rum­lar­dır. Sen oku­du­ğun okul­da İs­la­m’­a, ül­ke­nin mil­li kim­lik ve kül­tü­rü­ne uy­gun güç­lü bir ah­lak ve ka­rak­ter ter­bi­ye­si ala­bi­li­yor mu­sun? 

3. Bir ta­kım de­rin güç­ler bu­luğ ça­ğı­nı geç­miş er­kek ve kız öğ­ren­ci­le­ri bir­lik­te kar­ma eği­tim­le okut­mak­ta bü­yük ıs­rar gös­te­ri­yor­lar. Bu ise eği­ti­me, okul­da­ki ah­la­ka za­rar ve­ri­yor. İs­lam di­ni ve ah­la­kı er­gen­lik ya­şı­na gel­miş kız ve er­kek ço­cuk­la­rın bir­lik­te oku­tul­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yor, doğ­ru olan da bu­dur. Dün­ya­nın en güç­lü li­se­si, İn­gil­te­re­’nin Eton Ko­le­ji­’n­de(Ku­ru­lu­şu 1440) kız öğ­ren­ci yok. Biz­de bir ta­kım Ke­ma­list­ler, ate­ist­ler, Dön­me­ler bu ko­nu­da ni­çin ıs­rar edi­yor­lar? 

4. 1928’de Tür­ki­ye­’de bü­yük bir ko­puk­luk ol­du. Fa­şist re­jim al­fa­be ko­nu­sun­da bü­yük bir de­ği­şim, deh­şet­li bir dev­rim yap­tı, ağır bir ya­sak koy­du. Türk­çe 1000 yıl­dan uzun bir müd­det zar­fın­da İs­lam-Ku­r’­an al­fa­be­siy­le ya­zıl­mış­tı, bu­na ya­sak ge­ti­ril­di. La­tin-Frenk harf­le­ri mec­bur kı­lın­dı. O ta­rih­te oku­muş olan her­kes Os­man­lı­ca bi­li­yor­du. Ara­dan 82 se­ne geç­ti. O ne­sil­ler ve­fat et­ti­ler, ye­ni ne­sil­ler 1000 yıl­lık ya­zı­yı bil­mi­yor­lar. Sen, mil­li kim­lik ve kül­tü­re bağ­lı bir Müs­lü­man ola­rak bu du­ru­mu nor­mal gö­rü­yor mu­sun? Dev­let, kor­kunç ko­puk­lu­ğu te­la­fi et­mek için Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı va­sı­ta­sıy­la Os­man­lı­ca kurs­la­rı aç­tı. On­la­ra kay­do­lup mil­li ve İs­la­mi ya­zı­mı­zı öğ­ren­din mi, yok­sa ba­na ne mi di­yor­sun? 

Kı­sa­ca baş­ka so­ru­la­rım da var: Ken­di­ni ye­tiş­tir­mek, va­sıf­lı bir in­san ol­mak is­ti­yor mu­sun? Bu ko­nu­da bir plan ve prog­ra­mın var mı? Ken­di­ni ye­tiş­tir­mez­sen har­ca­na­ca­ğı­nın far­kın­da mı­sın? Dok­tor ve­ya mü­hen­dis ola­cak­sın di­ye­lim. Ke­mal=ol­gun­luk ve va­sıf ol­ma­dık­tan son­ra dok­tor­lu­ğun ve mü­hen­dis­li­ğin bir kıy­me­ti ol­ma­ya­ca­ğı­nın far­kın­da mı­sın?  

Müs­lü­man genç­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­le­ri ko­nu­sun­da şim­di­ye ka­dar hay­li ya­zı ka­le­me al­dım. Ar­zu eder­sen bun­la­rı in­ter­net­te bu­lur oku­ya­bi­lir­sin. Se­lam ve hür­met­le­rim­le­…

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.