17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
  • 20°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 18°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 14°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 13°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 21°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,687 0.51
 • Dolar: 3,9176 0.52
 • Euro: 4,8144 0.31

Müslümanların Birleşememesi İçin

M. Şevket Eygi

Müsmlümanların bir­le­şe­me­me­si, tek bir Üm­met ça­tı­sı al­tın­da top­la­na­ma­ma­sı, güç bir­li­ği ya­pa­ma­ma­sı, zil­let ve esa­ret­ten kur­tu­la­ma­ma­sı  için ge­re­ken bü­tün ted­bir­ler ek­sik­siz  alın­mış­tır.

Yıl­lar­dan be­ri sin­si de­rin güç­ler  bin par­ça­lı bir İs­lam Pro­tes­tan­lı­ğı çı­kart­mak için ça­lı­şıp di­din­di­ler.

Es­ki­den din hür­ri­ye­ti yok­tu, Müs­lü­man­lar fa­şist bas­kı­lar al­tın­da ezi­li­yor­du, bu yüz­den üm­met­le­şe­mi­yor­du. Ar­tık ol­duk­ça din hür­ri­ye­ti var, Müs­lü­man­lar yi­ne bir­le­şe­mi­yor. Çün­kü, bir­le­şe­me­me­le­ri için dış ve iç düş­man­la­rı ta­ra­fın­dan ka­zı­lan bü­tün tu­zak­la­ra düş­müş­ler­dir.

Mo­za­ik par­ça­la­rı bir­bir­le­rin­den nef­ret eder­ler­se bir­leş­me ve tek bir tab­lo ol­ma ih­ti­ma­li kal­maz.

Ku­r’­an bir­lik, uhuv­vet=kar­deş­lik, vi­fak, te­sa­nüd is­ti­yo­r… Sün­net de böy­le emr edi­yo­r… Bu­nu akıl ve vic­dan da ka­bul edi­yor. La­kin Müs­lü­man­lar ara­sın­da bir­leş­me, Üm­met­leş­me yo­lun­da hiç­bir te­şeb­büs=gi­ri­şim ve     fa­ali­yet gö­rül­mü­yor.

Bir­leş­me ke­li­me­si­ni bir de BİR­leş­me şek­lin­de ya­za­lım. Müs­lü­man­la­rın tek bir Üm­met ha­li­ne ge­le­bil­me­le­ri için o Üm­me­ti tem­sil ede­cek  BİR şah­sa bi­at ve ita­at et­me­le­ri ge­re­kir. Or­ta­da böy­le bir BİR de yok. Bu­nu ara­yan, so­ran da yok.

Bu Bİ­R’­in râ­şid, âbid, mut­ta­qi, fa­qih, çok yük­sek ah­lak­lı, Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata sım­sı­kı bağ­lı, Üm­met iş­le­ri­ni is­ti­şâ­re ile (Eh­liy­le da­nı­şa­rak) gö­ren, mâ­ne­vî de­re­ce­si yük­sek, zâ­hid, fa­zi­let­li, muk­te­dir, ka­riz­ma­tik,  ge­niş ufuk­lu, da­ha ni­ce me­zi­yet­le­re ve has­let­le­re sa­hip  bir kim­se ol­ma­sı ge­re­kir.

Bir bu­çuk mil­yar nü­fus­lu şu pa­ram­par­ça İs­lam dün­ya­sın­da böy­le müs­tes­nâ  bir zat var mı­dır? O da bi­lin­mi­yor. Aran­mı­yor ki, bi­lin­sin.

Müs­lü­man­la­rın bü­yük kıs­mı  bir­leş­me, tek bir Üm­met ol­ma, râ­şid bir İma­m’­a bi­at ve ita­at et­me; dü­şün­ce­si­ni, ni­ye­ti­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı bı­rak­mış­lar de­di­ko­du­lar­la, zev­zek­lik ve ge­ve­ze­lik­ler­le, ma­ga­zin­ler­le meş­gul olu­yor.

Müs­lü­man­lar kü­für­le, şirk­le, ni­fak ve şi­kak­la  ba­rış için­de ya­şı­yor. 

İs­la­mı, Ku­r’­anı, Sün­ne­ti hak­kıy­la bi­len kaç ki­şi çı­kar?

Din si­ya­se­te, dün­ya­ya, zevk u se­fa­ya, nef­sa­ni­ye­te, ca­hil­li­ğe, gaf­le­te, mad­dî men­fa­ate   kur­ban edil­miş.

Hal­kın yüz­de onu de­vam­lı beş va­kit na­maz kı­lı­yor, yüz­de otu­zu oruç tu­tu­yor ya, bu­nu ye­ter­li gö­rü­yor­lar.

Şu Süs­lü­man ha­nım­la­rın söz­de te­set­tür kı­ya­fet­le­ri­ne ba­kar­sa­nız Müs­lü­man­la­rın ha­li­ni an­lar­sı­nız.

Cu­ma eza­nı oku­nun­ca çar­şı­la­ra, pa­zar­la­ra, dük­kan­la­ra ba­kı­nız, kaç ta­ne­si ka­pan­mış, yi­ne Müs­lü­man­la­rın ha­li­ni an­lar­sı­nız.

Oruç­lu kim­se ka­rı­sı­nı öper­se oru­cu bo­zu­lur mu me­se­le­si var­ken, şim­di Üm­met bir­li­ği ve Ha­li­fe­ye bi­at ve ita­at ko­nu­su­nu   gün­dem  ge­tir­me­nin ma­na­sı var mı?

Evet, şirk kü­für ve ni­fak, za­ma­nın İbn Se­be­’le­ri, kar­puz gi­bi dı­şı ye­şil için kıp­kı­zıl­lar, Müs­lü­man­la­rın  BİR­le­şip tek bir Üm­met ola­ma­ma­sı,  râ­şid bir İma­ma bi­at ve ita­at ede­me­me­si için ge­re­ken bü­tün ted­bir­le­ri al­mış­tır ve on­la­rın kaz­dık­la­rı tu­zak­la­ra Müs­lü­man­lar düş­müş­tür. Bir bu­çuk mil­yar­lık İs­lam dün­ya­sı do­kuz mil­yon­luk İs­ra­ilin mas­ka­ra­sı ol­muş­tur.

Ce­ma­at-İk­ti­dar sa­va­şı­nın ha­ber­le­ri, de­di­ko­du­lar ne ka­dar tat­lı ve ca­zib de­ğil mi?

Ho­par­lör­ler avaz ava­z… Bol şe­re­fe­li mi­na­re­ler fü­ze gi­bi­… Şa­dır­van­lar şar şar akı­yo­r… Ca­mi­le­rin pa­ra­lı he­la­la­rı­…

WC WC Men Wo­me­n…­ Okul­lar­da Pa­şa­lı, Genç­li­ğe be­yan­na­me­li söz­de din ki­tap­la­rı­… Anıt­ka­bir­de bo­yun eğen, bel bü­ken İs­lam­cı­la­r… So­kak­lar­da uzun to­puk­lu is­kar­pin­le­riy­le ala­im-i se­ma=gök­ku­şa­ğı gi­bi se­ğir­ten  ka­dın­la­r… Cu­ma­lar­da  re­ji­min kar­deş­lik hut­be­le­ri­… Farz­la­rın ye­ri­ne ge­çen lüks, is­raf­lı, tu­ris­tik um­re se­ya­hat­le­ri­…  Sen ben kav­ga­la­rı­… Se­ma­da  uçan­la­r… Ce­ma­at­ler ta­ri­kat­lar hi­zip­ler fır­ka­la­r… Bu uçuş­lar, bu de­di­ko­du­lar, bu ko­puk­luk, bu Üm­metsiz­lik ve İmam­sız­lık ne­re­ye ve ne za­ma­na ka­dar?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.