21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
  • 16°C Adana
  • 15°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 1°C Ağrı
  • 11°C Amasya
  • 9°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 14°C Aydın
  • 12°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,132 0.18
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Gözleri Dönmüşler

M. Şevket Eygi

HE­LA­LİN­DEN ti­ca­ret ya­pı­yor, ha­ra­ma bu­laş­mı­yor, ze­ka­tı­nı dos­doğ­ru ve­ri­yor, ay­rı­ca sa­da­ka ve­ri­yor, ha­yır ha­se­nat ya­pı­yor, zen­gin­li­ği ken­di­si­ni az­dır­mı­yor,  di­nî va­zi­fe­le­ri­ni, baş­ta beş va­kit na­maz ol­mak üze­re ti­tiz­lik­le ve dik­kat­le ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­r…  Ta­bi­î ki, göz­le­ri dön­müş de­di­ğim adam­lar için­de de­ğil­dir yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğım ki­şi.
Ben­de­niz, di­ni ima­nı pa­ra olan men­de­bur, mu­si­bet ve al­çak kim­se­ler­den bah­se­di­yo­rum. 

Bun­la­rın göz­le­ri­ne ya­kın­dan ba­kı­nız, göz­be­bek­le­rin­de al­tın ren­gi şey­ta­nî şe­ra­re­ler uçuş­tu­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Kalp­le­ri­ni din­le­yi­niz pa­ra pa­ra li­ra li­ra do­lar eu­ro di­ye atar.

Bir mil­yar ka­zan­sa­lar göz­le­ri yi­ne doy­maz, ikin­ci mil­ya­rı is­ter­ler.

Pa­ra, mad­de, zen­gin­lik için her hal­tı yer­ler, her gü­na­hı iş­ler­ler. Ku­dur­muş gi­bi­dir on­lar.

Bun­la­rın Müs­lü­man ge­çi­nen­le­ri var­dır. Gırt­lak­la­rı­na ka­dar ri­ba­ya bat­mış­lar­dır.

Şe­ri­atın bâ­tıl de­di­ği alım­la­ra sa­tım­la­ra bu­la­şır­lar.        

Bun­la­rın, es­ki ka­dim me­zar­lık­lar üze­ri­ne ce­hen­ne­mî bi­na­lar di­ken­le­ri gö­rül­müş­tür.

Evet bun­lar gö­zü dön­müş­ler­dir. On­la­rın pa­ra­ya, ma­la, zen­gin­li­ğe olan şeh­vet­le­ri cin­sel şeh­vet­ten yüz kat faz­la­dır.

Si­ya­set sa­ha­sın­da, si­ya­set yo­luy­la din ü dev­le­te, Üm­me­te hiz­met et­mek is­te­yen­ler var­dır. On­lar ya­lan söy­le­mez­ler, if­ti­ra et­mez­ler, ah­la­ka ya­kış­ma­yan iş­le­ri yok­tur. Ha­ram ye­mez­ler. Na­mus­la­rıy­la, şe­ref­le­riy­le, hay­si­yet­le­riy­le po­li­ti­ka ya­par­lar. On­la­ra bir şey de­di­ğim yok­tur. Ben­de­niz si­ya­set ko­nu­sun­da gö­zü dön­müş­le­ri kasd edi­yo­rum.

Si­ya­set ko­nu­sun­da gö­zü dön­müş­le­rin hep­si ari­vist­tir, ik­bal av­cı­sı­dır. 

Bun­lar  ben­lik­le­ri­ne ta­par. Şey­tan bi­le on­lar ka­dar do­lap çe­vi­re­mez. Yap­tık­la­rı hep fit­ne fe­sat­tır. Mus­lih (ıs­lah edi­ci) de­ğil, müf­sit­tir­ler (fit­ne ve fe­sat çı­ka­rı­cı­lar­dır).

1908’den bu ya­na bu gö­zü dön­müş­le­rin bu dev­le­te, bu mem­le­ke­te, bu hal­ka et­tik­le­ri­ni dış düş­man­lar et­me­miş­tir.

Bü­yük­ler­den bi­ri söy­le­miş, el­hak doğ­ru söy­le­miş: Hubb-i ri­ya­set cin­sel şeh­vet­ten 360 de­re­ce şid­det­li­di­r…

Ben­de­niz Mol­la Ka­sı­m’­ım, ba­sit ya­zı­yo­rum ama de­dik­le­rim ko­lay an­la­şıl­maz.

Bu dev­let, bu ül­ke, bu halk gö­zü dön­müş pa­ra çıl­gın­la­rı­nın, po­li­ti­ka ca­na­var­la­rı­nın elin­den kur­ta­rıl­ma­dık­ça if­lah ol­maz, se­la­met sa­hi­li­ne çık­maz.

Nor­ve­ç’­te böy­le gö­zü dön­müş­ler var mı­dır? Yok­tur yok­tur!.. Ora­da böy­le­le­ri ol­say­dı, Nor­veç dün­ya şef­faf­lık ve te­miz­lik an­ke­ti­nin ilk sı­ra­la­rın­da yer ala­maz­dı.

Müs­lü­man­la­rın, böy­le­le­ri­ni kus­ma­la­rı, dış­la­ma­la­rı ge­rek­mez mi? Bu işi ni­çin yap­mı­yor­lar?

Ni­çin be­nim ül­kem de, iş ve si­ya­set sa­ha­la­rın­da Ye­ni Ze­lan­da ve­ya Da­ni­mar­ka gi­bi  te­miz de­ğil?

Bu ya­zım bi­ri­le­ri­nin ho­şu­na git­me­ye­cek. Git­mez­se git­me­sin. Umu­rum­da bi­le de­ğil. Doğ­ru ve hak­lı bir şey­ler ya­za­bi­li­yor­sam ne mut­lu ba­na.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.