20 Mart 2018 Salı3 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
  • 16°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 6°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 115.450 -1.51
 • Altın: 166,641 0.58
 • Dolar: 3,9399 0.57
 • Euro: 4,8592 0.93

Kafirler Fâtih’i ve Fethi Kötülerken

M. Şevket Eygi

1453’te Fa­tih Sul­tan Meh­med Ha­n’­ın İs­tan­bu­l’­u alıp Da­rü­’l-İs­lam yap­ma­sı bir Müs­lü­man için kut­lu bir fe­tih­tir, se­vi­ni­le­cek bir hâ­di­se­dir.

Ay­nı ha­di­se bir Haç­lı için bü­yük bir fe­la­ket­tir.

Os­man­lı­lar İs­tan­bu­l’­u al­dık­la­rın­da, Av­ru­pa Ka­to­lik Haç­lı­la­rı­nın  1204’te yap­tık­la­rı gi­bi zu­lüm yap­ma­mış­lar­dır.

Fa­tih, son İm­pa­ra­tor Kons­tan­ti­n’­e el­çi gön­der­miş, şeh­ri sul­hen ver­me­si­ni tek­lif et­miş, böy­le yap­tı­ğı tak­dir­de ken­di­si­ne Mo­ra Kral­lı­ğı­’nı ve­re­ce­ği­ni bil­dir­miş­ti. O bu tek­li­fi ka­bul et­me­miş, şe­hir sa­vaş­la alın­mış­tı. 

Mülk Al­la­h’­ın­dır, di­le­di­ği­ne ve­rir, di­le­di­ğin­den alır, di­le­di­ği­ni aziz, di­le­di­ği­ni ze­lil kı­lar.

1453 yı­lın­da İs­tan­bul mül­kü, Bi­zans­lı­lar­dan alın­mış, Müs­lü­man­la­ra ve­ril­miş­tir.

İs­tan­bul bir ila­hî ema­net­tir. Biz Müs­lü­man­lar bu ema­ne­te ria­yet edi­yor mu­yuz, hak­kı­nı ve­ri­yor mu­yuz, yok­sa hı­ya­net mi edi­yo­ruz?

Aya­sof­ya­’nın ca­mi ya­pıl­ma­sı bir fe­tih hak­kı­dır.

Aya­sof­ya­’nın ca­mi­lik­ten çı­kar­tı­lıp mü­ze ya­pıl­ma­sı ema­ne­te  hı­ya­net­tir, va­kıf hu­ku­ku­na, ada­le­te ay­kı­rı­dır.

Müs­lü­man­lar İs­tan­bu­l’­un alın­ma­sı­nı, Aya­sof­ya­’nın ca­mi ya­pıl­ma­sı­nı iyi gö­re­cek­ler; İs­lam düş­man­la­rı ise kö­tü gö­re­cek­ler­dir.

Aya­sof­ya­’nın mü­ze ya­pıl­ma­sı­nı iyi gö­ren bir Müs­lü­man dü­şü­nü­le­mez.

İs­tan­bu­l’­u alan, Aya­sof­ya­’yı ca­mi ya­pan Fa­tih Sul­tan Meh­med ve onu ta­kip eden Os­man­lı sul­tan­la­rı Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rı ko­ru­muş­lar ve Or­to­dok­s’­lu­ğun ayak­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­mış­lar­dır.

La­tin Ka­to­lik­le­re kal­say­dı,  yer yü­zün­de Or­to­doks­luk  ve Or­to­doks bı­rak­maz­lar­dı.

Fa­tih zul­met­ti di­yen­ler, İs­lam düş­ma­nı Krip­to­lar­dır. 

Bi­zans za­ten bit­miş, şe­hir ve et­ra­fın­da­ki bir­kaç köy­den iba­ret kal­mış­tı. 

Bi­zan­s’­ın düz­gün bir or­du­su yok­tu. Pa­ra­lı as­ker kul­la­nı­yor­du. Bi­zans zen­gin­le­ri, as­ker ki­ra­la­ma­sı için İm­pa­ra­to­ra yar­dım et­me­miş­ler­di.

Fa­ti­hi, fet­hi ala­bil­di­ği­ne ten­kit eden­ler, mül­kün Al­la­h’­a ait ol­du­ğu, di­le­di­ği­ne ve­re­ce­ği, di­le­di­ğin­den ala­ca­ğı ger­çe­ği­ni an­la­ma­yan ka­lın ka­fa­lı­lar­dır.

Ben­de­niz Müs­lü­man­la­rı da te­dir­gin ede­cek laf­lar edi­yo­rum. Biz bu ema­ne­te hı­ya­net eder­sek, eli­miz­den alı­nır di­yo­rum.

Gır­na­ta, İş­bi­li­ye gi­bi.

İs­tan­bu­l’­a ya­pı­lan hı­ya­net­ler ne­ler­dir?

Bel­de-i Tay­yi­be­’de,  İs­la­m’­a Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata İs­lam ah­lak ve hik­me­ti­ne ay­kı­rı çir­kin gü­nah­lar son de­re­ce art­mış­tır.

Şe­hir fısk fü­cur az­gın­lık meş­he­ri ol­muş­tur.

Şeh­rin, dün­ya­nın sa­yı­lı ri­ba mer­kez­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­me­si için ha­rıl ha­rıl ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

Şe­hir­de ka­dın­la­rın ve kız­la­rın if­fe­ti­ne ay­kı­rı pis­lik­ler sel ha­li­ni al­mış­tır.

Şe­hir­de, bı­ra­kın İs­la­m’­a, Mu­se­vi­li­ğe ve İse­vi­li­ğe de ay­kı­rı gü­nah­lar; ar­sız­ca, ha­yâ­sız­ca, utan­maz­ca, küs­tah­ça, az­gın­ca açık­ta ve açık­ça iş­len­mek­te­dir.

Şe­hir Müs­lü­man­la­rı­nın bü­yük bir kıs­mı di­ne ima­na şe­ri­ata ah­la­ka ay­kı­rı iş­ler yap­mak­ta­dır.

Bi­zans­lı­lar bir ara me­lek­ler er­kek mi di­şi mi tar­tış­ma­la­rı ya­pı­yor­lar­dı; za­ma­ne Müs­lü­man­la­rı­nın bir kıs­mı bu­na ben­zer ho­li­gan­lık­lar mi­li­tan­lık­lar, fa­na­tizm­ler ser­gi­le­mek­te­dir.

İs­tan­bu­l’­un ila­hî bir ema­net ol­du­ğu­nu unu­tup, şeh­rin ebe­diy­yen eli­miz­de ka­la­ca­ğı­nı zan­ne­den­le­re uyan­ma­la­rı­nı tav­si­ye ede­rim.

Ge­niş bir dü­şün­ce ve med­ya hür­ri­ye­ti ol­du­ğu hal­de, Fa­tih ve fe­tih düş­ma­nı Dön­me­le­re, Krip­to­la­ra, in­kar­cı­la­ra ge­rek­li ce­vap­lar ni­çin ve­ri­le­mi­yor?

Müs­lü­man­la­rın ağır­lı­ğı, Aya­sof­ya­’yı tek­rar ca­mi yap­tırt­ma­ya ni­çin yet­mi­yor?

İs­tan­bu­l’­da vak­tiy­le Şe­ri­at var­dı. Ne­re­ye git­ti o?

İs­tan­bu­l’­da Ha­li­fe var­dı. Ne­re­de­dir şim­di o.

İs­tan­bu­l’­un Müs­lü­man ha­nım­la­rı ve on­la­rı tak­lid eden Hı­ris­ti­yan ve Mu­se­vî ha­nım­lar te­set­tür kı­ya­fe­tiy­le ge­zer­ler­di. Ne­re­de on­lar?

İs­tan­bu­l’­un o es­ki meş­hur İs­lam med­re­se­le­ri­ne ne ol­du?

Zik­rul­lah ya­pı­lan tek­ke­ler za­vi­ye­ler der­gah­lar han­gi ik­li­me göç et­ti­ler.

Eli­miz­de­ki İs­tan­bul ema­ne­ti­nin du­ru­mu ne­dir?

Re­su­lul­lah Efen­di­miz, âhir za­man­da Kons­tan­ta­ni­ye­’nin (tek­rar) feth olu­na­ca­ğı­nı bil­di­ri­yor. Bu­nun ma­nâ­sı ne­dir?

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.