20 Nisan 2018 Cuma4 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
  • 19°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 12°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 13°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 112.122 0.02
 • Altın: 174,823 0.52
 • Dolar: 4,0406 0.69
 • Euro: 4,9882 0.32

Lüks ve Pahalı Otomobil İsraf mıdır?

M. Şevket Eygi

AŞI­RI lüks, çok pa­ha­lı, çok mas­raf­lı bir oto­mo­bil al­mak is­raf mı­dır, gü­nah mı­dır?

1. Oto­mo­bil bir ih­ti­yaç ise, alı­na­cak ara­ba­nın ih­ti­ya­ca uy­gun,  ih­ti­yaç ile oran­tı­lı ol­ma­sı ge­re­kir.

2. İh­ti­yaç sı­nır­la­rı aşı­lır, sta­tü olur­sa is­raf­tır, gü­nah­tır.

3. Ah­lak­lı, fa­zi­let­li, akıl­lı, man­tık­lı, den­ge­li, bil­ge in­san­lar;  mes­ken, oto­mo­bil, cep te­le­fo­nu, gi­yim ku­şam, mo­bil­ya gi­bi şey­le­ri sta­tü ola­rak gör­mez.

4. Oto­mo­bil ih­ti­yaç mad­de­si ol­mak­tan çı­kıp sta­tü olur­sa gu­ru­ra, kib­re, bö­bür­len­me­ye, ken­di­ni dev ay­na­sın­da gör­me­ye yol açar ki, bun­lar bü­yük gü­nah­tır ve ha­ram­dır.

5. Va­tan­daş emek­li ol­muş, ya­şı iler­le­miş, ona ikin­ci el ba­sit ve ucuz bir oto­mo­bil ye­ter. Böy­le bir kim­se­nin im­kâ­nı ve ser­ve­ti ol­sa bi­le, ih­ti­ya­cı­nı aşan lüks, gös­te­riş­li, pa­ha­lı, şa­şa­alı, is­raf­lı ara­ba edin­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

6. Pa­ha­lı, lüks oto­mo­bil­le­re ya­tı­rı­lan pa­ra ye­kû­nu yüz mil­yar­lar­ca li­ra­dır. Bu pa­ra­nın ya­rı­sı ta­sar­ruf edil­se, bu ser­ma­ye ile fab­ri­ka­lar, iş yer­le­ri açıl­sa, üre­tim ya­pıl­sa, is­tih­dam sağ­lan­sa da­ha iyi ol­maz mı?

7. Tür­ki­ye­’de, Al­man­ya­’da ol­du­ğun­dan faz­la lüks, ye­ni, pa­ha­lı, is­raf­lı, gös­te­riş­li Mer­ce­des ol­ma­sı, bir anor­mal­lik ve den­ge­siz­lik de­ğil mi­dir? On­lar üre­ti­yor ama bi­zim ka­dar düş­kün de­ğil­ler. Biz üret­mi­yo­ruz, ca­ka sat­mak, sta­tü yap­mak için had­din­den faz­la sa­tın alı­yo­ru­z…

8. Ben ze­kâ­tı­mı ver­dik­ten son­ra is­te­di­ğim mas­ra­fı ya­par, lüks oto­mo­bil alır, her hal­tı ye­rim de­mek İs­lam di­ni­nin ru­hu­na ay­kı­rı­dır. Hem ze­kâ­tı­nı ve­re­cek­sin, hem de is­raf et­me­ye­cek­sin.

9. Biz bir hol­ding sa­hi­bi­ne, ikin­ci el oto pa­za­rın­dan 15 bin li­ra­lık ucuz bir ara­ba ala­cak­sın de­mi­yo­ruz ama onun sta­tü ol­sun di­ye, ca­ka sat­mak, gu­rur­la­nıp ki­bir­len­mek için 500 bin li­ra­lık, hat­tâ bir mil­yon li­ra­lık lüks oto­mo­bil al­ma­sı­nı da hoş gör­me­yiz.

10. Bil­ge, uya­nık, mut­ta­qi, şu­ur­lu bir Müs­lü­man, çok zen­gin ol­sa da sta­tü ol­sun di­ye lüks ve is­raf­lı oto­mo­bil al­maz.

11. He­nüz yüz­de yüz yer­li ve mil­lî bir oto­mo­tiv sa­na­yi­ine sa­hip ol­ma­yan Tür­ki­ye­’de­ki lüks, pa­ha­lı, is­raf­lı oto­mo­bil me­ra­kı de­rin de­rin dü­şü­nül­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık­tır.

12. Biz son 50 se­ne­de lüks oto­mo­bi­le ver­di­ği­miz pa­ra­la­rı bir ara­ya ge­tir­miş ol­say­dık, bu ser­ma­ye ile İs­ve­ç’­in Vol­vo­’su ve Sa­ab’­ı, Çek cum­hu­ri­ye­ti­ni Sko­da­’sı gi­bi ka­li­te­li oto­mo­bil­ler üre­tip bü­tün dün­ya­ya ih­raç ede­bi­lir­dik.

13. Oto­mo­bil ko­nu­sun­da, nü­fu­su bi­zim­kin­den az, yü­zöl­çü­mü bi­zim­kin­den kü­çük olan Gü­ney Ko­re­’ye ba­kıp utan­ma­mız ge­re­kir. On­la­rın dev­let bü­yük­le­ri Ko­re oto­mo­bil­le­ri­ne bi­ni­yor, bi­zim­ki­ler en lüks, en pa­ha­lı, en caf­caf­lı Al­man oto­mo­bil­le­ri­ne bi­ni­yor.

14. Ol­gun, mut­ta­qi, şu­ur­lu, vic­dan­lı, ah­lak­lı, fa­zi­let­li, me­zi­yet­li Müs­lü­man­la­ra hiç­bir ko­nu­da is­raf ya­kış­maz, lüks ya­kış­maz, ih­ti­yaç mad­de­le­ri­ni sta­tü ola­rak gör­mek ya­kış­maz.

15. Bir Müs­lü­ma­nın, fa­iz­li kre­diy­le lüks oto­mo­bil al­ma­sı­nı hav­sa­lam al­mı­yor. Kat­mer­li ha­ram­dır bu.

(Not: Akıl, vic­dan, sağ­du­yu sa­hi­bi bir Müs­lü­man, lüks oto­mo­bil ile fa­zi­let, üs­tün­lük, ke­mal ara­sın­da bir bağ kur­maz. İn­sa­nı yü­cel­ten de­ğer­ler şun­lar­dır: İma­n… Tah­ki­kî ima­n… Fay­da­lı ve rah­ma­nî ilim­le­r…  Ger­çek kül­tü­r… Sa­lih amel­le­r… İh­la­s… Yük­sek ah­la­k… Mü­rüv­ve­t… Ci­had fi se­bi­lil­la­h… Ta­bi­î ki, Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­de bu­yu­rul­du­ğu üze­re taq­va­…  Lüks, is­raf­lı ve pa­ha­lı oto­mo­bil me­rak­lı­la­rı, fe­ti­şist­le­ri ke­mal­den uzak, nâ­kıs kim­se­ler­dir.)

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.