23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
  • 25°C Adana
  • 23°C Adıyaman
  • 21°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 23°C Amasya
  • 23°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 28°C Aydın
  • 26°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 174,671 -0.26
 • Dolar: 4,0605 0.06
 • Euro: 4,9845 0.07

Bazı Prensiplerim ve Görüşlerim

M. Şevket Eygi

BA­ZI pren­sip­le­ri­mi, hal­le­ri­mi, gö­rüş­le­ri­mi, fi­kir­le­ri­mi ve ku­ral­la­rı­mı önem sı­ra­sı­na gö­re de­ğil, rast­ge­le ya­za­rak arz edi­yo­rum:

1. Ben­de­ni­zi ta­nı­tır­ken ba­zen İs­lam­cı ya­zar di­yor­lar. İs­lam­cı de­ği­lim Müs­lü­ma­nım. 

2. İs­lam ile İs­lam­cı­lı­k’­la­rı öz­deş­leş­tir­mem.

3. Par­ça­nın bü­tün­le bir tu­tul­ma­sı­nı bü­yük bir man­tık çar­pık­lı­ğı ola­rak gö­rü­rüm. 

4. Her­han­gi bir tü­ke­tim ma­lı­nın aşı­rı rek­la­mı ya­pı­lır­sa onu al­mam. Rek­la­mın et­ki­si al­tın­da kal­ma­yı ken­di­me ya­kış­tır­mam.

5. Çok ucu­za sah­te şe­ker­li,  gli­koz­lu, mı­sır şu­rup­lu bal sa­tı­lı­yor­sa, bu fi­yat­la ha­lis bal sa­tı­la­ma­ya­cak­sa, ena­yi­lik edip onu ke­sin­lik­le al­mam.

6. Sta­tü ol­sun di­ye pa­ha­lı res­to­ran­lar­da ye­me­yi ken­di­mi in­kâr ve akıl­sız­lık ka­bul ede­rim.

7. Su­ri­ye, Öz­bek lo­kan­ta­la­rı­na gi­de­rim, te­miz ucuz ve ye­mek­le­ri lez­zet­li es­naf lo­kan­ta­la­rı­na da­…

8. Cep te­le­fo­nu ba­ğım­lı­sı de­ği­lim. Te­le­fo­num 10 li­ra et­mez.

9. Oku­ma­yı çok se­ve­rim. 

10. Din sö­mü­rü­cü­le­rin­den nef­ret ede­rim.

11. İki kim­lik­li Krip­to Dön­me­ler­den hoş­lan­mam.

12. Ke­di­le­ri çok se­ve­rim. Ke­di­le­re bak­ma­nın, on­la­ra iyi­lik et­me­nin be­re­ket se­be­bi ola­ca­ğı­na ina­nı­rım.

13. Bal­ko­nu­ma  ko­nan kum­ru­la­ra ve ser­çe­le­re ge­nel­lik­le kı­rık pi­rinç ik­ram ede­rim. (Pi­ya­sa­da­ki en ucuz kuş yi­ye­ce­ği odur.)

14. Çok ka­li­te­li çok iyi su iç­me­yi çok se­vi­yo­rum ama ar­tık böy­le su­lar bu­la­mı­yo­rum. İn­san­lar ha­va­yı ve su­yu bi­le kir­let­ti­ler.

15. Ka­li­te­li gi­yim ku­şam eş­ya­sı­nı, ayak­ka­bı­yı çok ucu­za alı­rım.

16. Gü­zel ko­ku­la­rı se­ve­rim.  İki se­ne ön­ce He­lal Gı­da Fu­arı­’n­da­ki En­do­nez­ya­lı­lar­dan ha­lis öd esan­sı al­mış­tım. 

17. Bü­yük zevk­le­rim­den bi­ri iyi dem­len­miş ka­li­te­li çay iç­mek­tir. Ya­nın­da gev­rek, pey­nir zey­tin olur­sa zev­ki kat­la­nır. Ya­rım do­ma­tes ve ya­rım el­ma olur­sa mü­kel­lef bir zi­ya­fet olur.

18. Ken­dim­de hiç­bir fa­zi­let, me­zi­yet gör­mem.

19. Ül­kem­de­ki ve dün­ya­da­ki kö­tü­lük­le­re alış­mam, on­la­rı ka­nık­sa­mam, de­vam­lı mu­ha­le­fet ede­rim.

20. Ho­par­lör­le­rin 100 de­si­bel şid­de­tin­de açı­la­rak Ezan okun­ma­sı­nı Eza­na ha­ka­ret ka­bul eder, böy­le ya­pan­la­rı ho­par­lör fe­ti­şis­ti ilan ede­rim.

21. Ba­şı açık na­maz kı­lan er­kek­le­ri, na­ma­zın sün­net ve âdâ­bı­na ria­yet et­me­dik­le­ri için kı­na­rım.

22. Sta­tü ola­rak al­gı­la­nan her şe­ye kar­şı­yım: Lüks ev­le­r… Lüks oto­mo­bil­le­r… Lüks gi­yim ku­şa­m… Lüks ye­mek­le­r… Lüks iç­ki­li otel­le­r…  Lüks cep te­le­fon­la­rı­… 

23. Bir gen­cin ce­bin­de gü­zel bir dol­ma­ka­lem ve gü­zel bir cep def­te­ri ol­ma­ma­sı­nı çok bü­yük bir ek­sik­lik ve ayıp ka­bul ede­rim.

24. Ca­mi ka­pı­la­rın­da ve­ya iç­le­rin­de bil­has­sa gö­rü­nür yer­le­re ko­nu­lan sü­pür­ge­le­re, pas­pas­la­ra kı­za­rım.

25. Ra­ma­zan­lar­da lüks iç­ki­li, fu­huş­lu otel­ler­de ve­ri­len pa­paz­lı pat­rik­li zan­goç­lu ha­ham­lı if­tar zi­ya­fet­le­rin­den hoş­lan­mam.

26. Ye­mek sof­ra­la­rın­da kıt­lık­tan çık­mış gi­bi, göz­le­ri­ni fal ta­şı gi­bi, ağız­la­rı­nı fa­raş gi­bi aça­rak de­li­ler gi­bi ye­mek yi­yen­le­ri ayıp­la­rım.

27. Çok ko­nu­şan ge­ve­ze ve zev­zek kim­se­ler­den hoş­lan­mam. Me­se­la bir gen­ce adı­nı sor­du­nuz. Ce­va­bın­da so­ya­dı­nı ve şeh­ri­ni de zikr eder­se­…

28. So­kak­ta, cad­de­de, açık­ta gü­len hat­tâ te­bes­süm eden ka­dın­la­rı içim­den kı­na­rım.

29. Açık­ta don­dur­ma ve ye­mek yi­yen­le­ri mü­rüv­vet­siz ka­bul ede­rim.

30. Aşı­rı ve de­vam­lı öv­gü ve poh­poh­lar­dan çok te­dir­gin olu­rum.

31. Ca­mi­ler­de­ki hut­be­ler­de ve va­az­lar­da ede­bi­yat, gra­mer, üs­lup ha­tâ­sı ya­pıl­ma­sı­nı hiç af­fet­mem. Bun­lar ben­de­ni­zi çok ra­hat­sız eder.

32. Din­de re­form, din­de ye­ni­lik, din­de de­ği­şim ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen light ve ılım­lı İs­lam­cı­lar­la, he­le Faz­lur­rah­man­cı­lar­la yıl­dı­zım ba­rı­şık de­ğil­dir.

33. Gıy­bet eden, kar­deş­li­ğe it­ti­ha­da te­sa­nüd ve vi­fa­ka ay­kı­rı iş­ler ve laf­lar eden bir kim­se­yi ger­çek Nur­cu ola­rak ka­bul et­mem. Ger­çek has Nur­cu­la­rı çok tak­dir ede­rim.

34. Ken­di­le­ri­ni dev ay­na­sın­da gö­ren, ruh­ban­la­rı­nı uçur­duk­ça uçu­ran,  nef­si­ni tez­ki­ye ve teb­ri­e eden, ölür­ken şey­him ye­ti­şir be­ni Cen­ne­te pos­ta­lar di­yen­ler­den hoş­lan­mam. Be­ni döv­me­ye­cek­le­ri­ni bil­sem on­la­rı uyar­mak is­te­rim.

35. Ho­li­gan­la­rı bir tür de­li ka­bul eder ve on­lar­dan uzak ol­ma­ya ça­lı­şı­rım.

36. Ha­ya­ta uy­gu­la­ya­bi­li­yor mu­yum aca­ba? Ken­di­mi de­re­ce iti­ba­rıy­la mü’­min­le­rin en so­nun­cu­su ka­bul et­me­ye ça­lı­şı­rım. Bu çok zor bir şey­dir.

37. Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­i ken­di re­’y ve he­va­sı ile yo­rum­la­ma­nın küf­re yol aça­ca­ğı­nı bi­li­rim. Böy­le ya­pan­la­rı kı­na­rım.

38. Efen­di­mi­zin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona)  mü­te­va­tir ve sa­hih ha­dis­le­ri­ni     gayr-i met­luv va­hiy ka­bul ede­rim ve Sün­ne­te ha­dîs­le­re kar­şı olan­la­rı bi­d’­at­çi, hat­tâ ba­zen mün­kir ola­rak gö­rü­rüm.

39. Mez­hep ve fı­kıh düş­man­lı­ğı­nın İs­la­m’­a bü­yük za­rar ver­di­ği­ne ina­nır, her Müs­lü­ma­nın hak mez­hep­ler­den bi­ri­ni (is­tis­nâ­î bir za­ru­ret ol­ma­dık­ça) bü­tü­nüy­le uy­gu­la­ma­sı­nı, ke­sin­lik­le tel­fik-i me­za­hib yap­ma­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim.

40. Şe­ri­ata, di­nin za­hi­ri­ne sım­sı­kı bağ­lı ha­ki­kî ve saf ta­sav­vu­fa ve ta­ri­kat­la­ra ta­raf­ta­rım.

41. Elim­den gel­se bü­tün Müs­lü­man li­se ve üni­ver­si­te genç­le­ri­ne Os­man­lı­ca öğ­ret­ti­ri­rim. Os­man­lı­ca ya­zıy­la oku­ma­yı öğ­ren­mek Müs­lü­man­la­ra şart­tır. Dön­me­ler is­ter­ler­se öğ­re­ne­bi­lir­ler.

42. İs­la­m’­a ve Üm­me­t’­e en bü­yük za­ra­rı ca­hil ve kö­tü Müs­lü­man­la­rın, din sö­mü­rü­cü­sü al­çak­la­rın, Müs­lü­man ari­vist­le­rin ver­di­ği­ni söy­ler ve ya­za­rım.

43. Es­ki­den mü­ca­hit­lik tas­la­yıp son­ra el­le­ri­ne im­kân ve fır­sat ge­çin­ce bo­zuk dü­ze­nin ha­ram rant­la­rı­na aç kö­pek­ler gi­bi sal­dı­ran mü­te­ah­hit­ler­den nef­ret ede­rim.

44. Ya­şı­ma hür­met eden­le­re çok te­şek­kür ede­rim. On­la­ra, siz de yaş­lan­dı­ğı­nız va­kit hür­met ede­ni­niz çok ol­sun de­rim.

45. Gıy­be­ti­mi ya­pan­la­ra da te­şek­kür ede­rim. Çün­kü on­lar ya ba­na se­vap­la­rı­nı ver­miş olu­yor, se­vap­la­rı bi­ter­se be­nim gü­nah­la­rı­mı yük­len­miş olu­yor.

46. İs­tan­bu­l’­u dert­ler ve sı­kın­tı­lar kum­ku­ma­sı ya­şan­maz dev bir şe­hir ha­li­ne ge­ti­ren rant­çı­la­ra gün­de en az bir ke­re bed­du­a ede­rim.

47. Zi­na­yı suç ol­mak­tan çı­kar­tan­la­ra ha­yır du­a et­mem.

48. Üze­rin­de TC baş­lık­lı res­mî ve­si­ka­lar­la ka­rı sa­tıl­ma­sı­na, seks kö­le­li­ği yap­tı­rıl­ma­sı­na, bun­dan KDV ve ge­lir ver­gi­si alın­ma­sı­na, bu pis ne­cis ge­li­rin dev­let büt­çe­si­ne ko­nul­ma­sı­na kar­şı­yım­dır. Bu­nu pro­tes­to et­me­yen Ke­ma­list ve İs­lam­cı Fe­mi­nist­le­re esef ede­rim. 

49. Sa­bah na­ma­zı­na ca­mi­ye ce­ma­ate gi­den­le­ri çok tak­dir eder, el­le­rin­den öpe­rim.

50. Ben gel­dim ye­ri­ne sa­de­ce gel­dim di­yen­le­re afe­rin de­rim.

51. Po­le­mik yap­mak­tan, ço­luk ço­cu­ğun ve ca­hil­le­rin mas­ka­ra­sı ol­mak­tan hiç hoş­lan­mam.

52. Pa­ra­lı ağ­la­yı­cı ol­mak is­te­mem. Ağ­la­ya­cak­sam sa­mi­mî ve pa­ra­sız ağ­la­rım.

53. Ca­mi­ler­de­ki yü­rü­yen kır­mı­zı ya­zı­la­rı, kır­mı­zı ışık­lı na­maz vak­ti lev­hala­rı­nı, av­lu­lar­da­ki WC Men Wo­men one li­ra afiş­le­ri­ni hiç sev­mem.

54. Bil­has­sa bü­yük ca­mi­ler­de gü­zel ko­ku­lu bu­hur ya­kıl­ma­ma­sı­nı bir ek­sik­lik ola­rak gö­rü­rüm. 

55. Fa­tih Ca­mi­i’­ne ge­ti­ri­len ce­na­ze­le­rin ce­ma­ati için­de gü­len, ki­mi­si kah­ka­ha atan, ya­hu epey­dir gö­rün­mü­yor­dun ne­re­ler­dey­din gi­bi laf­lar eden kim­se­le­rin bu­lun­ma­sı­na üzü­lü­rüm.

56. Âhir za­man­da ya­şa­dı­ğı­mı, dün­ya­nın bin tür­lü fit­ne fe­sat ve az­gın­lık­la dol­du­ğu­nu, du­ru­mun kö­tü ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum.

57. Bu de­vir­de en bü­yük hiz­me­tin ve him­me­tin in­san­la­rın ima­nı­nın kur­ta­rıl­ma­sı ol­du­ğu­nu bi­li­rim.

58. Di­nin, di­nî fa­ali­yet­le­rin, di­nî hiz­met­le­rin po­li­ti­ka­nın üze­rin­de tu­tul­ma­sın­dan ya­na­yım.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.