22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
  • 23°C Adana
  • 19°C Adıyaman
  • 13°C Afyon
  • 11°C Ağrı
  • 15°C Amasya
  • 17°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 14°C Artvin
  • 23°C Aydın
  • 19°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,132 0.18
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Imamlar, Parayla Namaz Kıldırma Memurları Değildir

M. Şevket Eygi

SO­RU: Sta­tü ve gös­te­riş ola­rak bir ki­şi­ye bir öğün ye­mek 300 li­ra, dört ki­şi gi­der­ler­se 1200 li­ra,         bu­nun hük­mü ne­dir? CE­VAP: İs­raf ve be­yin­siz­lik­tir.

SO­RU: 80 bin li­ra­lık bir oto­mo­bil ih­ti­ya­cı­nı gö­re­cek iken sta­tü ve gös­te­riş için 180 bin li­ra­lık lüks oto­mo­bil alan na­sıl bir kim­se­dir? CE­VAP: İs­raf et­mek­te­dir, be­yin­siz­lik yap­mak­ta­dır. 

SO­RU: Sta­tü ve gös­te­riş ol­sun di­ye çu­val­la pa­ra har­ca­yıp 7 yıl­dız­lı sü­per lüks bir otel­de kal­ma­nın hük­mü ne­dir? CE­VAP: İs­raf­tır, be­yin­siz­lik­tir.

SO­RU: De­vam­lı ola­rak doy­duk­tan son­ra ye­mek ye­me­nin hük­mü ne­dir? CE­VAP: İs­raf ve be­yin­siz­lik­tir. 

SO­RU: Had­di­za­tın­da kö­tü olan bir sis­te­me ve dü­ze­ne iyi­dir ya­hut es­ki­si­ne nis­pet­le da­ha iyi­dir de­me­nin hük­mü ne­dir? CE­VAP: Bu sis­tem ve dü­zen Ku­r’­an’­a, Sün­ne­t’­e, Şe­ri­at’­a ay­kı­rı bir kü­für dü­ze­ni ve sis­te­mi ise ona iyi­dir ve ya da­ha iyi­dir de­mek kü­für olur. 

SO­RU: Sa­bah na­ma­zı­na kalk­ma­ya­nın hük­mü ne­dir? CE­VAP: De­vam­lı ola­rak sa­bah na­ma­zı­nı kıl­ma­yan fâ­sık ve fâ­cir­dir. 

SO­RU: Sa­bah na­ma­zı­na kal­kı­yor ama şe­r’­î bir öz­rü ol­ma­dı­ğı hal­de ca­mi­ye git­mi­yor, evin­de mün­fe­ri­den kı­lı­yor. Bu­nun hük­mü ne­dir? CE­VAP: Şe­r’­î bir öz­rü yok­sa ce­ma­ate ka­tıl­ma­sı ge­re­kir. Özür­süz ola­rak ce­ma­ati terk eden gü­nah­kâr olur. 

SO­RU: Ke­sin bir ha­ra­ma he­lal­dir di­ye­ne ne la­zım ge­lir? CE­VAP: Mür­ted olur, tec­did-i iman ve ni­kâh ey­le­me­si la­zım ge­lir. 

SO­RU: An­ne ba­ba na­maz kı­lı­yor, bu­lu­ğa er­miş ço­cuk­la­rı­na kıl­dır­mı­yor, bu­nun hük­mü ne­dir? 
CE­VAP: On­lar ga­fil ve gü­nah­kâr­dır­lar. Ço­cuk­la­rı­na na­ma­zı em­ret­me­le­ri, na­ma­zı sev­dir­me­le­ri, on­la­ra na­maz kıl­dır­ma­la­rı as­li va­zi­fe­le­rin­den­dir. Bu va­zi­fe­yi ye­ri­ne ge­tir­mez­ler­se ga­fil ve gü­nah­kâr olur­lar.

SO­RU: İs­lam ve Ku­r’­an ya­zı­sıy­la Türk­çe oku­ma­yı öğ­ren­me­ye­nin hük­mü ne­dir? CE­VAP: Ca­hil kal­mak­ta di­re­nen bir Müs­lü­ma­n’­dır, Al­lah ken­di­si­ne akıl, fi­kir, iz’ an na­sip bu­yur­sun. İs­la­m’­da oku­ma yaz­ma çok önem­li­dir. Ec­da­dı­mız İs­lam ve Ku­r’­an al­fa­be­si­ni bin yıl­dan faz­la kul­lan­mış­tır. Bu ya­zıy­la Türk­çe oku­ma bil­me­yen ha­fı­za­sız ka­lır. 

SO­RU: Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nın bi­rin­ci te­mel ana va­zi­fe­si ne­dir? CE­VAP: Müs­lü­man hal­kı ay­dın­lat­mak, bil­gi­len­dir­mek, uyar­mak, ten­vir et­mek, şu­ur­lan­dır­mak, ıs­lah et­mek­tir. Ken­di­si­ne ve­ri­len mu­az­zam büt­çe ile bu hiz­met­le­ri yap­maz­sa bü­yük ve­bal al­tın­da ka­lır. Hal­kı uyan­dır­mak için ilk ya­pı­la­cak iş, için­de­ki bü­tün bil­gi­ler ehl-i sün­ne­te uy­gun, doğ­ru ve sa­hih ma­lu­mat ı hâ­vi olan te­mel bir İs­lam il­mi­ha­li, İs­lam ta­li­mat­na­me­si, İs­lam ah­la­kı ki­ta­bı ha­zır­la­mak bu­nu bir mil­yon adet ba­sıp, ta­ne­si bir li­ra­dan hal­ka da­ğıt­mak, ca­mi­ler­de bu ki­ta­bı ders ola­rak okut­mak­tır.

SO­RU: Ca­mi­i imam­lı­ğı ma­aş ve üc­ret­le na­maz kıl­dır­ma me­mur­lu­ğu mu­dur? CE­VAP: İmam­lık ke­sin­lik­le böy­le bir me­mur­luk de­ğil­dir. İmam­lı­ğı bu ha­le dü­şü­ren­ler Üm­met-i Mu­ham­me­d’­e çok bü­yük bir kö­tü­lük et­miş­ler­dir. İki ya­ka­la­rı bir ara­ya gel­me­sin. İmam, ca­mi çev­re­sin­de­ki Müs­lü­man­la­rı çe­kip çe­vi­ren, on­la­ra reh­ber­lik eden, halk eği­ti­mi ya­pan, ço­cuk­la­ra Ku­r’­anı ve İs­la­m’­ı öğ­re­ten, ih­las­lı, doğ­ru ve dü­rüst, ica­zet­li, yük­sek ah­lak ve ka­rak­ter­li ön­der de­mek­tir.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.