27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 03:37Güneş 05:30Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:32Yatsı 22:17
  • 20°C Adana
  • 20°C Adıyaman
  • 14°C Afyon
  • 11°C Ağrı
  • 16°C Amasya
  • 16°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 17°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 19°C Balıkesir
 • BIST: 103.200 2.04
 • Altın: 197,070 -0.24
 • Dolar: 4,7083 -0.18
 • Euro: 5,4926 -0.73

Kürtlerin Ülü’l-emri Kimlerdir?

M. Şevket Eygi

MÜS­LÜ­MAN bir ka­vim İs­la­m’­a Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata  ay­kı­rı  bir ide­olo­ji­yi be­nim­ser­se ken­di ku­yu­su­nu ken­di­si kaz­mış, bir tür in­ti­har et­miş olur. Bu kai­de Türk­ler için de Kürt­ler için de di­ğer bü­tün Müs­lü­man ka­vim­ler için de ge­çer­li­dir.

Ül­ke­miz­de­ki hiç­bir Müs­lü­man Kür­dün ate­ist­le­ri, zer­düş­ti­le­ri, İs­lam ve Müs­lü­man düş­ma­nı Krip­to­la­rı des­tek­le­me­ye hak­kı yok­tur. Hep­si de­ğil, bir kıs­mı des­tek­ler­se ile­ri­de bu­nun ce­za­sı­nı sa­de­ce des­tek­le­yen­ler de­ğil, hep­si çe­ker.

Müs­lü­man, ezel­de Al­lah ile ahd ü mi­sak yap­mış ve bu­nu dün­ya­da ha­tır­la­mış kim­se­dir. Bu ahd ü mi­sa­kı­nı bo­zar­sa ba­şı­na çok be­la­lar ve mu­si­bet­ler ge­lir.

Bu­gün ül­ke­miz­de dış­tan Kürt gö­rü­nen, ger­çek kim­lik­le­ri ise baş­ka olan çok sa­yı­da  (bir mil­yon ile iki mil­yon ara­sın­da ol­du­ğu söy­le­ni­yor) Krip­to var­dır. Müs­lü­man Kürt­ler, bu Krip­to­lar­la ara­la­rı­na me­sa­fe koy­maz­lar­sa ile­ri­de te­la­fi­si im­kan­sız bü­yük za­rar­la­ra uğ­ra­ya­cak­tır.

Krip­to­lar el­bet­te bir re­ali­te­dir, at­san ata­maz­sın, sat­san sa­ta­maz­sın.  La­kin bu re­ali­te­yi bil­mek, bu ko­nu­da âdil ted­bir­ler al­mak farz­dır, el­zem­dir.

Üm­met bir­li­ği­nin ve Hi­la­fet mü­es­se­se­si­nin ol­ma­dı­ğı bu fet­ret dev­rin­de Kürt­le­rin ülü­’l-em­ri şun­lar­dır:

Bi­rin­ci­si: İca­zet­li Sün­nî ule­ma ve fu­qa­ha­… İkin­ci­si: Yi­ne ica­zet­li ve Şe­ri­ata sım­sı­kı bağ­lı Sün­nî ta­ri­kat şeyh­le­ri­… Üçün­cü­sü: İti­kat­la­rı sa­hih, beş va­kit na­ma­zı kı­lan, Şe­ri­ata bağ­lı zi­ya­lı, alim, fa­zıl, ah­lak­lı, fa­zi­let­li, mü­rüv­vet­li  kim­se­ler.

Kürt­ler bun­la­rı bı­ra­kıp  Krip­to­la­rın, fâ­sık ve fâ­cir­le­rin, ari­vist­le­rin, te­rö­rist­le­rin, ma­ce­ra­pe­rest­le­rin, zer­düs­ti­le­rin  pe­şi­ne dü­şer­ler­se, te­la­fi­si müm­kün ol­ma­ya­cak za­rar­la­ra uğ­ra­ya­cak­lar­dır.

Ben­de­niz Tür­küm ama Türk­çü de­ği­lim, Kürt kar­deş­le­rim­den Kürt­çü ol­ma­ma­la­rı­nı, Kürt­çü­lük yap­ma­ma­la­rı­nı is­te­rim. Sa­lih bir Kür­dü, fâ­sık bir Tür­k’­e ter­cih eden bir Müs­lü­ma­nım, uhuv­vet-i is­la­mi­ye ta­raf­ta­rı­yım.

Uzak ve ya­kın ta­rih­te İs­la­m’­dan uzak­la­şan ka­vim­ler be­la­la­rı­nı bul­muş­lar, bü­yük mu­si­bet­le­re mâ­ruz kal­mış­lar­dır. Bu­nun hiç is­tis­na­sı yok­tur.

Tür­ki­ye par­ça­la­nır­sa bun­dan Müs­lü­man Kürt­ler de bü­yük za­rar gö­re­cek­tir. Bel­ki de en bü­yük za­ra­rı on­lar gö­re­cek­tir.

Do­ğu ve gü­ney­do­ğu­da ba­zı böl­geler­den ko­vu­lan­la­rın, göç et­ti­ri­len­le­rin ye­ri­ni baş­ka Müs­lü­man­lar al­ma­ya­cak, ile­ri­de dı­şa­rı­dan  gayr-i müs­lim nü­fus ge­ti­ri­le­cek­tir.

Da­ha şim­di­den Sün­nî Kürt­le­ri öl­dür­me­ye baş­la­dı­lar bi­le.

İs­tik­bal­de Kürt­le­rin ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu yer­ler­de (Tür­ki­ye par­ça­lan­ma­dan) özerk bir İs­lam re­ji­mi, Da­rül İs­lam ku­rul­sa ora­ya hic­ret et­mek is­te­yen ilk Türk ben­de­niz olu­rum. 

Edir­ne­’den Kar­s’­a, Si­no­p’­tan İs­-    ken­de­ru­n’­a ka­dar bü­tün Tür­ki­ye Kürt­le­rin de müş­te­rek va­ta­nı­dır.

Al­lah biz­den, Ku­r’­an’­da, gayr-i Müs­lim­le­ri dost ve ve­lî (ida­re­ci) edin­me­me­mi­zi emr et­mek­te­dir. Bu em­re ay­kı­rı ha­re­ket eden­le­rin işi zor­la­şır, on­lar esa­ret ve zil­let­ten kur­tu­la­maz.

Bun­dan yüz kü­sur se­ne ön­ce bir kı­sım Ar­na­vut­lar (hep­si de­ğil) Os­man­lı bir­li­ğin­den ay­rı­lıp ba­ğım­sız bir dev­let ol­mak is­te­miş­ler­di. Os­man­lı yı­kıl­dı, Ar­na­vut­luk bir ara İtal­ya­’nın is­ti­la­sı­na uğ­ra­dı, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­dan son­ra ora­da akıl­la­ra zi­yan ko­mü­nist ve ate­ist bir re­jim ku­rul­du, En­ver Ho­ca isim­li çıl­gın dik­ta­tör 1966’da di­ni, ima­nı, iba­det et­me­yi, ezan oku­ma­yı, ço­cuk­la­rı sün­net et­tir­me­yi, ce­na­ze­le­ri yı­ka­yıp ke­fen­le­yip na­maz kı­lın­ma­sı­nı, oruç tu­tul­ma­sı­nı  ya­sak­la­dı.  Bir­kaç ta­ri­hî bi­na dı­şın­da­ki bü­tün ca­mi­le­ri ka­pat­tır­dı. Di­nin D’­sin­den bi­le bahsedil­me­si­ni ağır bir suç say­dı. Uzun yıl­lar bo­yun­ca Müs­lü­man Ar­na­vut­lar kan kus­tu­lar. 

Krip­to­la­rın, Zer­düş­ti­le­rin, Pak­ra­du­ni­le­rin tu­zak­la­rı­na düş­me­me­le­ri için Kürt kar­deş­le­ri­mi uya­rı­yo­rum. Müs­lü­man­la­rın dost­la­rı sa­de­ce Müs­lü­man­lar­dır. Se­lam ede­rim.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.